पदक

क्र. चित्र नाम विवरण
1. श्री तपेन्द्र कुमार प्रधान(स0उ0नि0 ) -
2. श्री धन्नू लाल यादव(प्रधान आरक्षक) -